Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

In overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, informeert Perfetti Van Melle Benelux B.V. (hierna te noemen “PVM”) u dat de persoonsgegevens (hierna te noemen “Persoonsgegevens”) die u aan PVM hebt verstrekt zullen worden verzameld en verwerkt onder toezicht van PVM, in overeenstemming met het navolgende:


a. Doeleinden en rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van de Persoonsgegevens is noodzakelijk om uw vraag te kunnen beantwoorden en/of om uw suggestie of klacht in behandeling te kunnen nemen. PVM zal deze Persoonsgegevens, die eveneens gegevens van bijzondere categorieën kunnen omvatten, zoals gezondheidstoestand, ras, etnische afkomst, lidmaatschap van een vakvereniging en geloofsovertuiging, verwerken om uw vraag, suggestie of klacht op de juiste wijze te kunnen behandelen.

De verwerking van de Persoonsgegevens kan elektronisch en handmatig plaatsvinden, op basis van logische criteria die verenigbaar en functioneel zijn met de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verzameld, en steeds in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

b. Reikwijdte van de communicatie en verspreiding van gegevens

De Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door personeel dat daartoe door PVM is geautoriseerd, of door derde bedrijven (inclusief enige andere bedrijven van de PVM Groep), instellingen of professionals die, als gegevensverwerkers, specifieke verwerkingsdiensten of activiteiten uitvoeren die een aanvulling vormen op de bovengenoemde doeleinden.

De Persoonsgegevens zullen op geen enkele wijze verspreid worden.

c. Overdracht van persoonsgegevens naar een derde land

Om uw vraag, suggestie of klacht te kunnen behandelen kan het ook noodzakelijk zijn dat een deel van de Persoonsgegevens wordt overgedragen naar derde landen waar de Perfetti Van Melle Groep aanwezig is.

d. Bewaarperiode

De Persoonsgegevens worden bewaard tot drie jaar na het afhandelen van uw vraag, suggestie of klacht. Daarna worden de Persoonsgegevens slechts bewaard voor zover dit nodig is om te voldoen aan enige wettelijke voorschriften die PVM kunnen verplichten de Persoonsgegevens langer te bewaren.

e. Rechten van de betrokkene

PVM informeert u over het recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van Persoonsgegevens, op beperking of bezwaar tegen verwerking, alsmede over het recht op overdraagbaarheid van gegevens en over het recht de verleende toestemming te annuleren door middel van een schriftelijke mededeling, gericht aan Perfetti Van Melle Benelux B.V., Postbus 3000, 4800 DA Breda, hetzij door een e-mail te sturen naar pvmdpo@perfettivanmelle.com (mailto:pvmdpo@perfettivanmelle.com) ter attentie van de Functionaris voor Gegevensbescherming.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een Toezichthoudende Autoriteit.